Savo gyvenimu ir darbu Jablonskis paliko mūsų mokslo darbuotojams, ypačiai filologams, ryškų pavyzdį, kaip reikia pasišvęsti savajai specialybei, su kokiu atsidėjimu, valingumu ir ryžtingumu reikia dirbti pasirinktąjį mokslo darbą.

Kostas Korsakas


[...] beveik pusę šimto metų Jablonskis buvo gyva ir aktyvi lietuvių tautos istorijos dalis. Jo gyvenimas rodo, kaip paprastų valstiečių sūnūs nelengvai pasiekė mokslus, kaip jie brendo dideliam liaudies švietimo darbui. Pažindami Jablonskio gyvenimą ir darbus, geriau pažinsime ir mūsų praeitį, mūsų liaudies kovą dėl savo teisių kurti geresnę ateitį.

Arnoldas Piročkinas


Būga buvo pasaulinio masto mokslininkas. Jo mokslo darbai turi didžiulę reikšmę ne tik lituanistikai, ne tik baltistikai, bet ir lyginamajai indoeuropiečių kalbotyrai.

Zigmas Zinkevičius, Jonas Kabelka


Puslapis 53 iš 53

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Stiliaus problema savo esme glūdi pačiame žmoguje, jojo suvokimo būde ir jojo pasaulėvaizdyje. Kiekviena tauta turi savotišką pasaulėvaizdį ir todėl kuria savotišką stilių. Juo šitas pasaulėvaizdis yra kitoniškesnis, tuo ir stilius yra skirtingesnis. Per didelis meno sutautinimas gali kartais jam net pakenkti. Bet jis visados lieka ryškus liudytojas, kiek tauta turi įtakos stiliui.

Antanas Maceina


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai