Savo gyvenimu ir darbu Jablonskis paliko mūsų mokslo darbuotojams, ypačiai filologams, ryškų pavyzdį, kaip reikia pasišvęsti savajai specialybei, su kokiu atsidėjimu, valingumu ir ryžtingumu reikia dirbti pasirinktąjį mokslo darbą.

Kostas Korsakas


[...] beveik pusę šimto metų Jablonskis buvo gyva ir aktyvi lietuvių tautos istorijos dalis. Jo gyvenimas rodo, kaip paprastų valstiečių sūnūs nelengvai pasiekė mokslus, kaip jie brendo dideliam liaudies švietimo darbui. Pažindami Jablonskio gyvenimą ir darbus, geriau pažinsime ir mūsų praeitį, mūsų liaudies kovą dėl savo teisių kurti geresnę ateitį.

Arnoldas Piročkinas


Būga buvo pasaulinio masto mokslininkas. Jo mokslo darbai turi didžiulę reikšmę ne tik lituanistikai, ne tik baltistikai, bet ir lyginamajai indoeuropiečių kalbotyrai.

Zigmas Zinkevičius, Jonas Kabelka


Puslapis 53 iš 53

Sparnuotu žodžiu apie žodį...

Kalba, žmonių šneka, yra įvairiopų lobių neišsemiama versmė. Kalba neatskiriama nuo žmogaus, ši lydi jį visur — nors ir ką jisai veiktų. Kalba yra instrumentas, kurio padedamas žmogus formuoja mintis ir jausmus, nuotaiką, valią, veiklą, instrumentas, kuriuo žmogus veikia kitus, o kiti jį; kalba — tai pirmut pirmučiausias ir būtiniausias žmonių visuomenės būties pamatas. Tačiau ji ir žmogaus asmenybės svarbiausioji bei būtinoji prielaida; jo prieglobstis vienatvės valandomis, protui ištikus į grumtį su gyvenimu ir konfliktui įgavus poeto ar mąstytojo monologo pavidalą. [...] kalba nėra laukujis žmogų lydintis reiškinys — ji kuo glaudžiausiai susijusi su žmogaus protu. Tai yra išminties iždas, paveldimas asmenybės ir genties, tai yra budinti sąmonė, primenanti ir įspėjanti. Ir kalbėjimas yra būdingas asmenybės bruožas, kuris gali būti girtinas ir peiktinas, kuris yra šeimos skiriamasis požymis, žmogaus taurumo testas.

Luji Jelmslevas


Daugiau...

Organizatoriai

Draugai